facebook  twitter

Opšti uslovi odlaska na međunarodni kamp Featured

02 Jun 2014
19148 times

Opšti uslovi

U Volonterski centar ADP – Zid (u daljem tekstu: ADP-Zid) mogu da se učlane svi koji imaju više od 18 godina, a elementarno poznaju engleski jezik (odnosno odgovarajući jezik kampa).

 Postoji i manji broj tinejdžerskih kampova u kojima mogu učestvovati samo volonteri koji imaju između 14 i 18 godina. Ti kampovi obično imaju dodatnu cijenu za participaciju, a obavezan je i roditeljski pristanak i popunjen obrazac o zdravstvenom stanju. Osim donje starosne granice, neki kampovi imaju i gornju starosnu granicu koja varira između 25 i 35 godina.

Ukoliko volonter ispunjava navedene uslove, može da odabere neograničen broj kampova, a najviše 6 može upisati u prijavu. Ako se desi da su sva mjesta na izabranim kampovima već popunjena, volonteri mogu da biraju narednih 6 kampova sve dok im ne nađemo odgovarajući na kojem ima mjesta. Volonter može otići i na više od jednog kampa u toku sezone s tim da za svaki naredni kamp troškovi prijavljivanja iznose polovinu iznosa članarine. Ukoliko se prijavite za više od 3 kampa u istoj godini, prijavljivanje za četvrti i svaki naredni kamp je besplatno. Volonter plaća članarinu u ADP-Zid-u čime se pokrivaju troškovi prijavljivanja, obezbje|ivanja mjesta na izabranom kampu, pomoći u obezbje|ivanju vize ukoliko je potrebna i pribavljanje svih potrebnih informacija vezanih za dati kamp.

Troškovi prijavljivanja

Članarina u ADP-Zid-u iznosi 50,00 eura, treba da se uplati na žiro račun ADP-Zid 530-1419-24. Volonteri sami plaćaju troškove puta i vize (ukoliko je ona potrebna), a smještaj i hrana na kampu su im obezbijeđeni. Jedan broj kampova ima i tzv. Participation Fee čijim plaćanjem volonteri pomažu održavanje datog kampa.

Pravila vezana za otkazivanje učešća na kampu su vrlo stroga. Kada se prijavite na neki kamp vi se obavezujete prema tom projektu, ostalim volonterima na tom kampu i organizaciji koja je domaćin. Drugim riječima, jedno mjesto na kampu na kojem su volonteri primljeni rezervisano je samo za njih i ukoliko se kasnije predomisle i ne žele ili ne mogu da učestvuju na kampu iz bilo kog razloga, privatnog ili objektivnog, to mjesto ostaje upražnjeno čime se nanosi šteta samom kampu i svima koji su uključeni u njegovu realizaciju. Shodno tome, u slučaju odustajanja iz bilo kog razloga ADP-Zid nije u mogućnosti da vrati novac za prijavljivanje. Zato prije nego što se prijavite dobro razmislite da li ste spremni i da li možete da otputujete na kamp koji izaberete. Postoje mogućnosti za promjenu već izabranog kampa ali su one dosta ograničene i dodatno koštaju. Naime, za svaku promjenu koju budete zahtijevali nakon što smo primili i obradili vašu prijavu - što je obično istog dana kad se prijavite - naplaćujemo dodatnih 10 eura.

Obaveze ADP-Zid-a

Dužnost ADP-Zid-a je da volonteru na vrijeme obezbijedi pozivno pismo, ako je viza potrebna, koje stiže iz organizacije kod koje je volonter primljen na kamp i potvrdu da je član ADP-Zid-a koje zajedno prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za vizu ukoliko je potrebna. Pored toga, ADP-Zid je dužan da volonteru na vrijeme obezbijedi Infosheet, tj. detaljne informacije o kampu.

Dešava se ponekad da se radni kamp otkaže ili da se promijeni sadržaj programa pred sami njegov početak. U takvim slučajevima ADP-Zid će dati sve od sebe i pokušati da smjesti već primljene volontere na neki drugi kamp, a ako takav kamp ne pronađemo nadoknadićemo volonteru samo troškove prijavljivanja. Kada se prijavljujete na radni kamp na sebe preuzimate ovaj rizik i prihvatate da budete fleksibilni ukoliko se takva situacija desi. U slučaju da se volonteru ne nađe mjesto na kampovima po izboru (da mu ništa od ponuđenih rješenja ne odgovara), volonter zadržava pravo da se naredne godine prijavi za kamp bez plaćanja članarine.

Volonteri treba da znaju da radne kampove u inostranstvu organizuju i koordinišu volonterski servisi u zemlji domaćina, a ne ADP-Zid. Dakle, volonterski servis i organizacija domaćin su odgovorni za kvalitet rada, uslove života ili program na svakom kampu onakve kako su oni navedeni u kratkom opisu kampa navedenom u brošuri/CD ROM-u, kao i u detaljnim informacijama o kampu (Infosheet-u) dobijenim nakon prijavljivanja.

Ako volonter smatra da uslovi na radnom kampu (rad, smještaj i ishrana, bezbjednost, prevoz, itd.) ne odgovaraju onome što je opisano u Infosheet-u ili ne ispunjavaju elementarne standarde u ovom smislu, treba prvo da se obrati kamp lideru i drugim učesnicima kampa i/ili lokalnoj organizaciji-domaćinu. Ukoliko se situacija nakon toga ne riješi, volonter može da se obrati i nacionalnom servisu (organizaciji čiji se kontakti nalaze u propratnom pismu koje vam šaljemo sa Infosheet-om, pošto ste primljeni na kamp). Mogućnost ADP-Zid-a da interveniše u takvim slučajevima je vrlo ograničena ali bismo cijenili povratne informacije dobijene od vas kako bi ih iskoristili za određivanje buduće ponude kampova.

ADP-Zid preporučuje volonterima da obezbijede sebi putno osiguranje prije polaska što obično i jeste jedan od uslova za prelazak granice.

ADP-Zid ne snosi odgovornost ni prema jednom volonteru ukoliko dođe do: (1) kašnjenja polaska/dolaska ili otkazivanja aviona, voza, autobusa, broda ili bilo kog drugog prevoza u odnosu na bilo koji raspored, dogovor ili slično; (2) bilo kakvih povreda (ili gubitaka), ličnih ili materijalnih, koji su nastali na bilo koji način povezanim sa učešćem volontera na kampu posredstvom ADP-Zid-a, uključujući (ali ne ograničavajući se na) bilo kakve povrede ili gubitke uzrokovane administrativnim greškama, mehaničkim kvarovima, demonstracijama, ratovima, građanskom neposlušnošću, štrajkovima, vremenskim neprilikama, karantinom, nedostatkom bilo kog vladinog odobrenja ili svega ostalog što je van kontrole ADP-Zid-a.

Obaveze volontera

Osim pozivnog pisma i potvrde o članstvu u ADP-Zid-u koje će dobiti onda kada bude primljen na izabrani kamp, volonter je dužan da sam prikupi svu ostalu dokumentaciju koja mu je potrebna za izdavanje vize za zemlju u koju putuje, ako je viza potrebna. Naravno, u okviru sopstvenih mogućnosti ADP-Zid će pružiti volonterima pomoć u postupku dobijanja vize.

Volonter je dužan da poštuje pravila ponašanja koja važe na kampu. Opšte pravilo je da je korišćenje droga i psihoaktivnih supstanci neprihvatljivo i apsolutno zabranjeno na našim programima i programima naših partnera. Pored toga lokalni domaćini zadržavaju pravo da ograniče ili zabrane upotrebu alkohola i duvana na svojim kampovima. U slučaju da volonteri prekrše opšta i/ili posebna pravila ponašanja na kampu organizacija-domaćin ima pravo da ih izbaci sa kampa bez nadoknade troškova prijavljivanja, i o tome obavijesti ADP-Zid.

Prije odlaska na kamp volonteri moraju da obavještavaju ADP-Zid o svojoj aktuelnoj adresi i eventualnim promjenama da bismo im poslali detaljne informacije o radnom kampu (Infosheet). Infosheet šaljemo isključivo elektronskom poštom osim ako se unaprijed drugačije ne dogovorimo sa volonterima. Volonteri bi trebalo da se bliže upoznaju i budu svjesni političke ili ekonomske situacije u zemljama u koje putuju. Ako odlučite da napustite kamp ili grupu, bilo privremeno ili stalno, to činite na sopstvenu odgovornost i rizik.

Volonteri treba da znaju da radni kampovi nisu turistički paket-aranžmani, ekskurzije niti rekreativne aktivnosti. Me|utim, prije početka i poslije završetka kampa, odnosno u periodu kada kamp lider tj. organizacija-domaćin i ADP-Zid ne odgovaraju za njega, volonter može da putuje po slobodnoj volji i posjećuje mjesta koja želi. Tokom trajanja kampa od volontera se očekuje da potpuno sarađuju sa domaćinima i drugim učesnicima radnog kampa i da na kampu borave od početka do kraja.

Volonter je dužan da se pojavi na odabranom kampu na dan koji je označen kao početak i da na kampu ostane do datuma koji je označen kao završetak kampa. Ukoliko kasni iz opravdanih razloga treba da o tome obavijesti kamp lidera ili organizaciju koja je odgovorna za taj kamp, kao i ADP-Zid. Kršenje ovih pravila, a naročito nepojavljivanje na kampu, povlači sobom trajno isključenje iz ADP-Zid-a i sve zakonske posljedice i sankcije predviđene pozitivnim pravom zemlje u kojoj se kamp organizuje. Osim toga, u slučaju nepojavljivanje na kampu, ADP-Zid o tome obavještava nadležno diplomatsko konzularno predstavništvo Crne Gore i organe unutrašnjih poslova i imigracionih službi u datoj zemlji, kao i diplomatsko-konzularno predstavništvo, što može da ima zanačajan uticaj prilikom narednog prijavljivanja i to ne samo za tu zemlju. 

Composed with the HTML G Editor. Please subscribe for a HTML G license remove this message.