facebook  twitter

Zdravlje i sigurnost u građevinskoj industriji: Koji su rizici?

15 Sep 2021
10187 times

Prema statističkim podacima Britanskog regulatora za sigurnost i zdravlje na radu iz 2019. godine Health and Safety Executive (HSE) od svih grana industrije, građevinska industrija ima drugu najvišu stopu smrtnih slučajeva.

PROCIJENITE I IZBJEGAVAJTE

Procjene rizika trebale bi biti prva faza svih građevinskih projekata. Timovi zaduženi za zdravlje i sigurnost trebali bi biti uključeni u rane faze planiranja kako bi zdravlje radnika bilo sastavni dio projekta.

Prvi ključni korak je izbjegavanje. Smatra li se aktivnost opasnom? Može li se potpuno ukloniti rad na visini? Jesu li opasne kemikalije neophodne za rad ili se mogu pronaći alternative?

Ako vremenska ograničenja ili pritisak trećih strana utiču na zdravlje i sigurnost vašeg osoblja, tim se pitanjima trebaju pozabaviti svi dionici. Ako se rizik ne može ukloniti, potrebno je osigurati sigurne radne uslove pomoću odgovarajuće opreme ili protokola. Ako se sigurnost u određenoj situaciji ne može osigurati, tada skupina ljudi mora raditi na promjeni radnih parametara. Vremenski pritisci ili pritisci klijenata nikada ne bi trebali uticati na sigurnost radnika na terenu. Nijedan projekt nije toliko važan.

ZDRAVLJE I SIGURNOST: POSJEDUJETE LI POTREBNE VJEŠTINE NA GRADILIŠTU?

Nakon što svi dionici shvate i prihvate parametre rizika projekta, moraju se usvojiti planovi za smanjenje tih rizika. Glavni cilj i mjera uspjeha svih timova za zdravlje i sigurnost je projekt koji će se voditi sa nula prijavljenih nesreća.

Ključno je provjeriti kvalifikacije i iskustvo svih radnika i nadzornika. Radnici moraju biti u stanju obavljati zadatke pouzdano i kompetentno kako bi smanjili rizik za sebe i druge. Šema sertifikacije građevinskih vještina uz pomoć kartica vrlo je poželjna metoda. Svaku karticu, svakog izvođača i njihovu sposobnost za izvršavanje određenih zadataka prati i detaljan zapisnik. Ako se utvrdi nedostatak znanja ili iskustva, potrebno je osigurati osposobljavanje ili se mora osigurati novo osoblje kako bi se zadatak dovršio. Ako se to ne može učiniti, zadatak se mora promijeniti kako bi se prilagodio iskustvu radnika na terenu, čak i ako to iziskuje dodatno vrijeme ili trošak.

NEKA ZAŠTITNA OPREMA POSTANE NAVIKA

Dobri radnici sa odgovarajućim iskustvom moraju imati pristup odgovarajućoj sopstvenoj zaštitnoj opremi kako bi sigurno obavili posao. Svaka osoba na gradilištu treba razumjeti rizike koji se odnose na nju kao i na osobe oko nje i znati koja je oprema potrebna za sigurno obavljanje zadatka. Nošenje potrebne opreme trebalo bi postati navika, a to se događa samo ako se svi pridržavaju pravila. Ako opreme nedostaje, trebao bi postojati brz i jednostavan način da je osoblje zatraži.

Kada kultura poslovanja članovima tima omogućuje otvoreno izražavanje mišljenja, pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih propisa, tada to postaje navika. Otvoreni i iskreni pristup nagrađuje radnike koji se ponašaju tako da štite vlastitu sigurnost i sigurnost svojih kolega.

PRAVI ALAT ZA POSAO

Ova se tema odnosi na prikladnost opreme. Svu opremu potrebno je procijeniti kako bi se utvrdila njena prikladnost i sigurnost.

Predstavlja li oprema rizik za radnika? Može li druga vrsta opreme dati isti rezultat uz manji rizik? Ako moramo prihvatiti rizik, smanjuje li oprema rizik na najbolji način? Koje još provjere trebamo kako bismo osigurali nultu stopu nesreća tokom korišćenja ove opreme?

Provjere ne prestaju ni kada se oprema koristi. Rasporedi održavanja ključni su za sigurnost opreme i zaštitu onih koji je koriste.

AKO NISTE SIGURNI, VIČITE

Komunikacija je ovdje ključna. Kada pojedinac razumije zašto je pravilo na snazi ili zašto se nešto promijenilo, vjerojatnije je da će ga poštovati i isto tražiti od drugih. Ako tokomm projekta nije bilo nesreća, nagradite tim zbog tog postignuća. Ako se radi u situaciji u kojoj je gotovo došlo do greške, obavijestite tim o tome, pomozite im da shvate zašto se to dogodilo i kako se mogu izbjeći dalje nesreće. Budite jasni po pitanju usvojenih promjena kako biste osigurali da se incident više ne ponovi.

 

 

Rate this item
(0 votes)