facebook  twitter

YOUTHPASS

22 Jan 2016
32098 times

Svaka osoba koja je učestvovala u programu 'Mladi u Akciji' ima pravo za 'Youthpass' sertifikatom, koji opisuje i potvrđuje neformalni dio učenja, iskustva i ishode stečene tokom trajanja projekta tj. treninga (ishodi učenja). Svi koji su učestvovali u okviru ovog programa imali su priliku da dobiju 'Youthpass' sertifikat, kao oblik prepoznavanja znanja i vještina tokom projekta, njihovog učešća i učenja koje mogu iskoristiti u budućnosti.

 

Mogući efekti Youthpass-a

  • poboljšan kvalitet projekta 'Mladi u Akciji'
  • uticaj na nacionalne sisteme priznavanja
  • lakši ulazak na tržište rada za učesnike
  • veća podrška za neformalni vid učenja
  • dublje razmišljanje omladinskih radnika
  • bolje konekcije sa sektorom formalnog obrazovanja
  • povećano priznavanje (međunarodnog) omladinskog rada

Više informacija o Yothpass sertifikatu, možete naći na sajtu - www.youthpass.eu

Ključne kompetencije

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/

Komuniciranje na maternjem jeziku - Komunikacija je sposobnost izražavanja i tumačenja misli, osjećaja i činjenica u usmenom i pismenom obliku (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) i lingvističko uzajamno djelovanje na odgovarajući način u čitavom nizu društvenih i kulturnih sadržaja – obrazovanje, posao, kuća i slobodno vrijeme.

Komuniciranje na stranom jeziku - u velikoj mjeri ima istu dimenziju vještina komuniciranja na maternjem jeziku: temelji se na sposobnostima razumijevanja, izražavanja i tumačenja misli, osjećaja i činjenica u usmenom i pismenom obliku (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) u odgovarajucem nizu drustvenih sadrzžja – posao, slobodno vrijeme, obrazovanje – u skladu sa željama i potrebama pojedinca. Komuniciranje na stranom jeziku zahtijeva vještine poput posredovanja i interkulturnog razumijevanja. Stepen uspješnosti je različit u ove 4 dimenzije, između pojedinih jezika i s obzirom na lingvistčko okruženje i nasljeđe pojedinca.

Matematička pismenost i osnovna znanja iz nauke i tehnologije - Matematička pismenost je sposobnost sabiranja, oduzimanja, množenja, dijeljenja i izračunavanja omjera pri mentalnom i pismenom izračunavanju u svrhu rješavanja niza problema u svakodnevnim situacijama. Naglasak je na procesu a ne rezultatu, na aktivnosti a ne znanju.

Daljim razvijanjem matematičke kompetence, zavisno od konteksta, ona uključuje sposobnost i spremnost koristenja matematičkih oblika mišljenja (logicko i prostorno razmišljanje) i prikazivanje (formula, modela, konstrukcija, grafikona/dijagrama) koji imaju univerzalnu primjenu kod objašnjavanja i opisivanja stvarnosti.

Naucna kompetenca je sposobnost i spremnost da se upotrijebe sklop znanja i metodologija koji se koriste u nauci da bi se objasnio svijet prirode.

Tehnološka kompetenca se tumači kao primjena znanja da bi se promijenilo prirodno okruzenje u odgovoru na uočene ljudske želje ili potrebe.

Digitalna kompetenca - podrazumijeva sigurnu i kritičnu upotrebu elektronskih medija na poslu, u slobodnom vremenu i komuniciranju. Ova kompetenca je povezana s logičkim i kritičkim razmišljanjem, visokim nivoom vještine upravljanja informacijama i dobro razvijenom vještinom komuniciranja.

Kako se uči? - Učiti kako se uči predstavlja sposobnost i umijeće organizovanja i uređivanja vlastitog učenja, bilo pojedinačno ili u grupama. To uključuje umijeće učinkovitog raspolaganja vlastitim vremenom, rješavanje problema, sticanje, procesuiranje, ocjenjivanje i asimiliranje znanja te primjenu novog znanja i vještina u različitim kontekstima – kod kuće, na poslu, u obrazovanju... Uopšteno, učiti kako se uči značajno doprinosi uspješnom upravljanju vlastitom karijerom.

Međuljudska i građanska kompetenca - Međuljudska kompetenca obuhvata sve oblike ponašanja kojima treba ovladati da bi pojedinac uspješno i konstruktivno mogao učestvovati u društvenom životu i rješavati probleme kada je to potrebno. Međuljudske vještine su nužne za uspješnu interakciju između dvoje ili više ljudi i primjenjuju se u javnoj i privatnoj sferi zivota.

Opseg građanskih kompetenci je širi od međuljudskih zbog njihovog postojanja na društvenom nivou. Mogu biti opisane kao skup kompetenci koje pojedincu omogućavaju učestvovanje u građanskom i društvenom životu.

Preduzetništvo - ima aktivnu i pasivnu komponentu: ono uključuje sklonost da sami unosimo promjene i sposobnost da prihvatamo, podržavamo i prilagođavamo inovacije vanjskih učesnika. Preduzetništvo podrazumijeva prihvatanje odgovornosti za vlastite postupke bilo pozitivne ili negativne, razvijanje strateške vizije, postavljanje ciljeva i njihovo postizanje kao i motivisanost za njihov uspjeh.

Kulturno izražavanje - podrazumijeva prihvatanje važnosti kreativnog izrazavanja ideja, iskustava i osjećaja u čitavom nizu medija, uključujući muziku, tjelesno izrazavanje, književnost i praktičnu umjetnost.