facebook  twitter

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 14. juna 2018. godine u sali SO Berane, prisustvovao je veliki broj građana koji su postavljali pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, govorio je o beneficijama koje legalizacijom građani dobijaju. Predstavnica opštine Berana Sonja Vuković, govorila je o postupku legalizacije u Beranama, dok je predstavnica Zajednice opština Sanja Živković, govorila o postupku legalizacije i potrebnoj dokumentaciji.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Berana jeste rješavanje problema naselja Šućove bare. Naime, u tom dijelu grada, veliki broj građana sagradio je objekte bez građevinske dozvole i na opštinskom zemljištu. Novi DUP predvidio je objekte kolektivnog stanovanja u tom dijelu, što znači da sadašnji objekti i pored pokretanja postupka legalizacije se ne mogu legalizovati. Građani su podučeni da predaju zahtjeve za legalizaciju, a prilikom donošonje plana generalne regularizacije u Crnoj Gori, predviđenog da se donese do 2021. godine, da daju svoje komentare i inicijative da se na tom potezu ucrtaju njihovi objekti.

Jedno od pitanja odnosilo se i na izradu elaborata, tj. da li je potrebno raditi elaborat za cijelu kuću ili samo za dograđeni dio, u ovoj situaciji odnosilo se na kuću koja je sagrađena uz drugu kuću na istoj parceli. Obzirom da je plan predvidio samo jedan objekata na ovoj parceli, građanin je upućen da podnese elaborat za cijelu kuću kojim se ona dijeli na dva posebna dijela.

Takođe, građane je interesovalo da li se mogu koristiti stari elaborati, što nije moguće, već isključivo novijeg datuma, gdje se vidi kompletna razrada objekta, a ne samo koordinate parcele i objekta, kao što se nalazi na starim elaboratima.

Mnogi građani su istakli probleme sa DUPovima, među kojima je i jedan primjer gdje put postoji po DUPu, dok je prostor previđen za put zauzeo jedan od komšija, koji je taj dio zemljišta upisao u katastru kao svoje vlasništvo i sada ne želi da ustupi drugom komšiji za put, što je slučaj za parnicu i sud.

Sličan pravni problem ima i građanin koji je gradio kuću na opštinskom zemljištu, a drugi građanin na nelegalan način uz pomoć službenika iz katastra uknjižio taj plac kao svoje vlasništvo, zbog čega je građanin onemogućen da legalizuje kuću jer ne može da riješi pravni problem vlasništva zemljišta na kojem se nalazi objekat, zbog čega je upućen na parnicu, a da svakako preda zahtjev za legalizaciju, da ne bi propustio rok, pa će se imovinsko pitanje rješavati kao prethodno pitanje.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 08. juna 2018. godine u multimedijalnoj sali opštine Mojkovac, prisustvovali su građani i zaposleni u opštinskim ogranima koji su postavili pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Mojkovca jeste rješavanje statusa privremenih objekata od tvrde gradnje. Građani su upućeni da privremeni objekti nisu predmet legalizacije u ovom postupku legalizacije i da je za status tih objekata, koji su uz dozvolu opštine Mojkovac građeni od tvrde gradnje na opštinskom zemljištu, potrebno prije svega rješavanje imovinsko-pravnog odnosa, a predstavnici Opštine istakli su da je u toku donošenje planova koji će predvidjeti ove objekte koji će moći da se uknjiže, ako su građeni od tvrdih materijala.

Jedno od pitanja odnosilo se i na izradu elaborata, tj. da li je potrebno raditi elaborat za cijelu kuću ili samo za dograđeni dio, u ovoj situaciji odnosilo se na kuću koja je sagrađena uz drugu kuću na istoj parceli. Obzirom da je plan predvidio samo jedan objekata na ovoj parceli, građanijn je upućen da podnese elaborat za cijelu kuću kojim se ona dijeli na dva posebna dijela.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 17. maja u Multimedijalnoj sali opštine Tivat prisustvovali su brojni građani koji su imali pitanja vezana za postupak legalizacije.

Predstavnica Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata upoznala je građane sa novim Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata. Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, govorio je o beneficijama koje legalizacijom građani dobijaju, kao i inicijativama ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije.

Građane Tivta zanimalo je da li je potrebno legalizovati stare pomoćne objekte, za koje nema tereti u listu nepokretnosti, ali ni dokaza da su rađeni prije donošenja prvog prostornog plana, na šta su upućeni da ipak legalizuju, da ne im se ne bi upisala teret na pomoćne objekte i naplatila naknada za korišćenje.

Takođe, građane je zanimalo da li treba legalizovati i rekonstruisane i zastakljene terase, čime je dobijena nova prostorija, ali nije došlo do proširenja van prethodnih dimenzija objekta, što ne predstavlja nelealnu gradnju, jer se radi o unutrašnjoj rekonstrukciji u granicama postojećeg objekta.

Jedan od građana istakao je svoj problem koji se odnosi na imovinsko-pravno pitanje svog stambenog objekta obzirom da posjeduje objekat na ostrvu Cvijeća, a koji je dobio od nekadašnje vojske SFRJ, gdje ima više od 70tak stambenih objekata. Upućen je da podnese zahtjev za legalizaciju, ali obzirom da je ostrvo Cvijeća planirano za izgradnju hotela i vila u svrhu turizma, moraće da čeka plan generalne regulacije objekata koji tek treba da se usvoji i eventualnom prenamjenom prostora, time dobije mogućnost da legalizuje.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 08. juna 2018. godine u sali Centra za kulturu, prisustvovali su građani i zaposleni u opštinskim ogranima koji su postavili pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Kolašina odnosilo se za naselje “Luge”, gdje su građani sagradili objekte na opštinskom zemljištu na osnovu odluka i dopusta od strane Opštine. Potrebno je da građani riješe imovinsko-pravno pitanje vezano za zemljište i legalizuju objekte. Građani su podučeni da predaju zahtjeve za legalizaciju objekata, a da će po rješavanju imovinsko-pravnog pitanja, kao prethodnog pitanja i donošenja plana generalne regulacije na nivou Crne Gore, legalizovati objekat. Građani su izrazili zabrinutost da otkupna cijena zemljišta od Opštine ne bude velika, te im je objašnjeno da će se otkup vršiti na osnovu procjene vještaka i da će svakako biti i određenih povoljnosti.

Jedno od pitanja odnosilo se i na legalizaciju objekta uz rijeku, koji nije predviđen planom, građanin je upućen da pokrene zahtjev za legalizaciju, iako važećim planom taj objekat nije predviđen, ali je moguće da se planom generalne regularizacije nađe u novom planu, čime će se postupak postupak legalizacije nastaviti.

Građanin čiji član porodice je osoba sa invaliditom, a pritom vlasnik je nelegalnog objekta, interesovao se da li postoji određeni popust zbog stanja u kojem se nalazi, nažalost, država i opštine nisu predvidjele povoljnosti za posebne socijalne kategorije i lica sa invaliditetom.

Javne tribine na temu "Legalizacija bespravno sagrađanih objekata" održaće se u:

 - Pljevlja, četvrtak 21. jun u 12h, sala SO Pljevlja
 - Žabljak, petak 22. jun u 11h, sala SO Žabljak 
 
 
Građani će imati priliku da se neposredno i od relevantnih subjekata informišu o benefitima koje legalizacijom dobijaju, inicijativama koje je ADP - Zid uputio prema opštinama radi unepređivanja postupka legalizacije, kao i o samom postupku legalizacije i potrebnoj dokumentaciji. 

Pitanje koje najviše interesuje građane jeste cijena legalizacije, odnosno visina komunalija koju treba da plate po m2. Cijena nije jedinstvena i varira od opštine do opštine. Mnoge opštine su donijele odluke kojima daju određene povoljnosti građanima u vidu smanjenja cijene komunalije za par desetina procenata.

Da bi se objekat mogao legalizovati, potrebno je prije svega, ukolik nije evidentiran u listu nepkretnosti, obratiti se katastru sa zahtjevom i propratnom dokumentacijom radi upisa objekta u list nepokretnosti, a po upisu objekta, podnijeti novi zahtjev i propratnu dokumentaciju za legalizaciju objekta.

Da bi se legalizovao bespravno dograđeni dio objekta, uz postojeći objekat, potrebno je uraditi elaborat za cijeli objekat, jer se on posmatra kao jedna cjelina.

Da bi se legalizovao bespravno sagrađeni sprat ili stan (obično se radi o poslednjem spratu – potkrovlje) koji pripada objektu kolektivnog stanovanja - zgrada, potrebno je uraditi elaborat za kompletnu zgradu ili ukoliko u lokalnom sekretarijatu posjeduju projektnu dokumentaciju za stambenu zgradu, onda elaborat samo dograđenog dijela zgrade koji se legalizuje.

Ne, samo vlasnici jedne nekretnine (osnovno stanovanje), koja ne prelazi 200m2 neto mogu platiti komunalije na 240 mjeseci, dok svi ostali na 120 mjeseci.