facebook  twitter

Donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i šta to znači?

11 jun 2020
58227 puta

Vlada Crne Gore je na sjednici 04.06.2020. utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sa Izvještajem javne uprave u okviru kojeg naglašavaju da će se unaprijediti proces legalizacije bespravnih objekata koji se nalaze na orto-foto snimku.

Da bi pojednostavili razumijevanje i upoznali građane sa novinama u dijelu legalizacije, uradili smo kraću analizu koja nas je dovela do zaključka da ukoliko se usvoji Predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ADP-Zid smatra da će pojedine odredbe izazvati revolt podnosilaca zahtjeva, naročito kod onih koji su bili ažurni i odgovorni u procesu, koji su kompletirali traženu dokumentaciju i imaju interes da se proces okonča u što kraćem roku.

Ukoliko ovaj Predlog Zakona usvoji Skupština Crne Gore, naša organizacija prvenstveno ima preporuku za sve one koji su već ušli u proces legalizacije, a čiji su objekti uklopljeni u postojeća urbanistička rešenja, da finaliziju kompletan proces legalizacije prije usvajanja izmjena jer zahtijevaju dodatnu dokumentaciju, ali i mogući gubitak stečenih povlastica potpadanjem pod odredbe novog zakonskog akta.
Naime, postoji nekoliko tačaka koje će se promijeniti u samom procesu legalizacije a koje će otežati u početnoj fazi sami proces, dodatno povećati troškove njegove finalizacije. Sa druge strane, u kasnijim fazama, za one koji legalizuju objekte čija namjena nije osnovno stanovanje novine donose i pojednostavljenje procedure i smanjenje troškova.

Bez obzira na to da li je podnosilac zahtjeva za legalizacijom podnio samo zahtjev ili i kompletnu dokumentaciju, ukoliko se proces ne finalizuje prije usvajanja novog zakona, podnosioci zahtjeva će dobiti pismo od Uprave za nekretnine sa zahtjevom za dostavljanje dodatne dokumentacije.

Šta su to novine:
1. Opštinske Uprave za nekretnine novim predlogom se rasterećuju obaveze upoređivanja orto-foto snimka i važećih urbanističkih planova i teret dokazivanja prebacuje na podnosioca zahtjeva koji treba da obezbijedi izvještaj o preklapanju i usaglašenosti sa DUP-om od licenciranih revizora. Ova usluga, koja je obavezujuća kod dobijanja saglasnosti za početak gradnje trenutno na tržištu košta 3eur po metru kvadratnom.

2. Podnosioci zahtjeva za legalizacijom treba da dostave fotografije fasada objekta i to u rezoluciji fotografije od minimum 2mp (megapiksela).

3. Svi podnosioci zahtjeva za legalizacijom koji u svom elaboratu nemaju unešeno stanje neto i bruto površine objekta moraju da se obrate geodetskoj firmi za doradu ili ponovno mjerenje.
Umjesto naknade za uređenje građevinskog zemljišta, propisana je naknada za urbanu sanaciju, koja ne može biti manja od visine naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Sve odluke o umanjenju naknada koje su opštine donijele, važiće do momenta usvajanja novog zakona. 

4. Opština zadržava pravo da donese odluku o umanjenju naknade za sanaciju. Jedinica lokalne samouprave može, u zavisnosti od vrste objekta i načina plaćanja, umanjiti
naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i to za:
objekte kojim se rješava stambeno pitanje, do 50% i jednokratno plaćanje naknade do 30%.

5. Usvajanjem novog zakona ukida se rok za podnešanja zahtjeva za legalizaciju ali nejasno ostaje na koji način će se primjenjivati podzakonski akt kojim se utvrdjuju naknade za korišćenje zemljišta koje postojeći zakon propisuje za sve one koji se nisu prijavili za proces legalizacije.

Predlog zakona donosi i olakšanje za sve podnosioce zahtjeva za legalizaciju objekata koji nisu namijenjeni osnovnom stanovanju, a kojom se ukida potreba izrade projekta izvedenog stanja, čime se značajno umanjuju troškovi legalizacije ovih objekata.