facebook  twitter

TRENING “LEGALIZACIJA NEFORMALNO SAGRAĐENIH OBJEKATA”

09 maj 2018
12304 puta

16.-18. marta 2018. godine Verde complex

Trening je imao za cilj da približi ušesicima Prostorno planiranje, građevinsko zemljište i urbanizam,Sadržaj Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,zašto je Zakon o planiranju i izgradnji objekata izazvao kontraverze, politika socijalnog stanovanja i nelegalnu gradnju, osnovi legalizacije - Benefiti legalizacije, šta se mora a šta ne mora legalizovati, orto foto snimak, gdje ide novac od legalizacije, postupak legalizacije, rješavanje svojine nad zemljištem i ostali problemi koji se mogu javiti kod postupka legalizacije, regularizacija, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, statička i seizmička stabilnost, Modeli odluka Opština. Na trenigu je bilo više predavača iz instutucija nadležnih za ovu oblast.

 

Predavači su pokušali da približe učesnicima da je zapravo:"Legalizacija je rješavanje pravnog statusa objekta, sa aspekta imovinsko pravnih odnosa, analize statike i seizmike, odnosno provjere građevinskih standarda, plaćanja zakonom predviđenih naknada, donošenje rješenja i upis istog u katastar nepokretnosti.’’

Učesnici su mogli da se prijave na trening putem e-maila, dostavljanjem svojih biografija i motivacionog pisma bez ikakvih posebnih uslova za prijavu. Na ovog događaju bila su 23 učesnika, a zastupljenost je bila iz različitih gradova Crne Gore. Najveći broj učesnika bio je iz Podgorice,zatim Niksića, Danilovgrada, Pljevalja, Plava,Kolašina, Ulcinja.

IMG 6542

Prvi dan trening Igor Milosević predstavio se prisutnima kao jedan od osnivača ADP-Zida. Predstavljanje ciljeva treninga i očekivanja. Istakao je da je aktivizam mladih značajan sa stanovišta uključivanja mladih u proces donošenja odluka. Targetiramo vrlo specificne probleme u zajednici. Miodrag Bajković čuveni arhitekta iskazao je zadovoljstvo što je predavač na treningu. Prostorno planiranje oslanja se na razne druge discipline. Posle rata u Crnoj Gori bila su podjeljena mišljenja,da li koristiti model koncentracije ili model disperzije širenja naselja i gradje. Primjer toga je Kombinat aluminijuma koji je izgrađen gdje mu nije mjesto, jer je bio prihvaćen model koncentracije. Urbanizam je prostorna disciplina. Područija detaljne razrade, sadržace saobraćajnu infrastukturu i gradske zone. Urbanisticki projekat će ima snagu idejnog rješenja sa elentima urbanizma.

Marko Čanovicispred Direktorata za stanovanjepribližio je prisutnima šta je to zapravo bespravna grdanja i koji su uzroci.Problemu bespravne gradnje rijetko se pristupalo izvan okvira prostorno-planskog i građevinskog zakonodavnog okvira, a takvo dugogodišnje suženo rješavanje rezultiralo je posljedicama smanjivanja vrijednosti prostora, negativnog odnosa graditelja prema instrumentima pravne države, socijalnim oblicima života između uređenih gradskih i neuređenih prigradskih područja, te gubitka vrijednosti privrednih i infrastrukturnih ulaganja. Građani su često u nedoumici šta je to objekat osnovnog stanovanja.

Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka Odbora za prostorno planiranje predstavila je Modele odluka opština. Regulisanje statusa bespravnih objekata ima poseban značaj za lokalnu samoupravu koja, shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, u okviru sopstvenih poslova, uređuje građevinsko zemljište i stvara uslove za izgradnju objekata. Zajednica opština je, radi pomoći opštinama da blagovremeno uvedu naknadu i time obezbijede normativne pretpostavke za ubiranje ovog prihoda, u saradnji sa stručnim predstavnicima iz jedinica lokalne samouprave i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Vladimir Bošković iz Podgorice pravnik po struci, sa širokim krugom zanimanja je istikao da bespravna gradnja u Crnoj Gori i rezultat je jednog raskoraka između realih stambenih potreba sa jedne strane, sa druge strane ponude i tražnje. Moglo bi se reći da je u crnogorskim uslovima dodatno specifično da je ova gradnja nastala kao posljedica veoma rigidnih zakonskih propisa koji su predviđali dosta stroge kriterijume korišćenja zemljišta, privođenja namjeni,dobijanje građevinske dozvole.

trening2