facebook  twitter

Povećanje kvaliteta života starijih lica

27 Jun 2023
10302 times

Crna Gora spada u red zemalja koje ubrzano stare, a stariji se danas suočavaju sa brojnim izazovima od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige, loše zdravstveno stanje. To ukazuje na potrebu kreiranja dodatnih servisa podrške namijenjenih starijim licima.

Da bi se umanjili negativni rizici koje sa sobom nose projektovane demografske promjene, neophodno je promijeniti način razmišljanja i obrazac ponašanja društva u cjelini. Stariju populaciju ne treba posmatrati kao trošak ili teret, odnosno pasivnog korisnika usluga, već kao društveni resurs koji je potrebno aktivirati i usmjeravati na preostale, očuvane mogućnosti i potencijale, odnosno motivisati starije da doprinose razvoju zajednice.

Imajući u vidu navedene činjenice, tim ADP-Zid-a kontinuirano sprovodi radionice koje imaju za cilj podsticanje starije populacije na aktivno učešće, druženje i učenje u svim periodima i situacijama života. Time se starijim licima nudi podrška i pomoć u svakodnevnom životu u cilju prevencije usamljenosti i isključenosti, kako bi jačali svoje društvene mreže i provodili kvalitetno vrijeme zajedno. Pored toga, podstičemo starija lica da kreiraju program aktivnosti u skladu sa sopstvenim potreba i interosavanjima. Na isti način se podstiče socijalna inkluzija starijih kroz njihovo učešće u svakodnevnim aktivnostima i mogućnost da provode kreativno vrijeme sa mlađim generacijama.

Aktivno starenje podrazumijeva borbu protiv socijalnog isključivanja, aktivno učešće u društvu i ono podstiče zdravo starenje.

Radionice se sprovode u okviru projekta „Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici.