facebook  twitter

Aktivno starenje i njegov značaj za lokalnu zajednicu

15 jun 2023
9130 puta

Pojam “aktivno starenje” se sve češće može pronaći u novinskim člancima, čuti na televiziji ili u svakodnevnim razgovorima.

Ali, šta on zapravo znači i zašto je toliko prisutan?

Prema SZO aktivno starenje se definiše kao proces tokom starenja koji omogućava obavljanje svakodnevnih aktivnosti u svrhu unapređivanja zdravlja, očuvanju funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i učešća starijih osoba u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvalitetu njihovog življenja. Svjetska zdravstvena organizacija takođe naglašava da aktivno zdravo starenje ne znači samo tjelesnu, psihičku i radnu aktivnost, već i učestvovanje u društvenim, kulturnim i drugim dešavanjima u zajednici.

I ako ljudi starost i starenje često koriste kao sinonime, između ova dva pojma postoji bitna razlika. Starenje je proces koji traje tokom cijelog života i tokom kojeg se stvaraju promjene u funkciji dobi. Ne razvija se istom brzinom te se kod različitih ljudi ispoljava u različito vrijeme i na različite načine. Starost je, sa druge strane, dio života čije su granice promjenjive i možemo naići na varijacije od autora do autora. Na primjer SZO starost prema hronološkoj dobi dijeli na tri grupe i to: od 60 do 75 godina je kategorija starijih osoba, od 76 do 90 kategorija starih a preko 90 vrlo starih osoba. Neki drugi autori pomijeraju ove granice tako da one, posebno danas nijesu toliko značajne.

Zašto je pojam aktivnog starenja danas posebno važan?

Svjedoci smo sve većeg udijela stanovništva starijeg od 65 godina na nivou svjetske populacije. Drugačije rečeno, nacija stari. Životni vijek se produžava zahvaljujući napredovanju medicine. Za posledicu imamo sve veći broj starijih, zdravih ljudi koji zbog dobi odlaze u penziju i njihov doprinos zajednici se tu završava. Aktivno starenje treba da omogući zdravom pojedincu da i dalje zadovoljava svoje fizičke, psihičke i socijalne potrebe. Pojedinci koji su završili svoj radni vijek itekako imaju šta da ponude zajednici kojoj pripadaju. Suprotno mnogim stereotipima koji su vezani za stare osobe, oni nikako ne moraju biti na teret zajednici, već suprotno, njihovo iskustvo i znanje je mogu obogatiti i unaprijediti.