facebook  twitter

V za aktivizam

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid  realizuje projekat „V za aktivizam” podržan od strane Ministarstva sporta.

Cilj projekta jeste da promovisanjem i praktikovanjem vrijednosti volonterizma, mladi uspostave mehanizme za razvoj i podršku omladinskog aktivizma doprinoseći stvaranju boljeg, sveobuhvatnog i solidarnog društva, kao i unaprijeđenje kapaciteta učenika i nastavnika za sprovođenje organizovanog uključivanja volontera i promovisanja vrijednosti volontiranja.

Projektom je planirano uspostavljanje saradnje sa školama, koje će kroz trodnevni trening o volonterskom menadžmentu se upoznati sa osnovnim prinicipima i vrijednostima volontiranja koje su od velikog značaja, posebno za učenike i nastavnike. Projektom je planirana realizacija jednodnevnih radionica za učenike i nastavnike škola. Realizovanjem jednodnevnih radionica nastavnici i učenici će u svojim školama širiti kulturu školskog volontiranja, kao i realizovati volonterske akcije.
Tokom cijelog procesa, podršku i pomoć će imati od trenerskog tima koji će pomoći u izradi nacrta akcionih i monitoring planova za volonterske akcije.

U okviru vaspitno-obrazovnog sistema treba razvijati klimu u kojoj se grade sistem vrijednosti i stvaraju navike i vještine aktivnog angažmana u svojoj zajednici. Vaspitno-obrazovne ustanove moraju imati važnu ulogu u promovisanju vrijednosti koje se volontiranjem afirmišu. Uključenost u volonterske aktivnosti omogućava da vrijednosti žive. Upravo je volontiranje jedan od načina da se dopusti vrijednostima da imaju svoju dinamiku za promjenu, za bolje sjutra. Volontiranje, bilo grupno ili individualno, aktivnost je kojom se doprinosi poboljšanju različitih sfera života pojedinca, uže i šire zajednice . Ovakvim angažovanjem se podstiče lični razvoj volontera, podrška i osnaživanje ličnih vještina, ali i razvijanje novih, posebno u konceptu cjeloživotnog učenja.