facebook  twitter

U zakonu piše

10 nov 2015
11518 puta

Pripravnik je, shodno Zakonu o radu, lice sa srednjom, visom ili visokom strucnom spremom, koje se prvi put zaposljava radi strucnog osposobljavanja za samostalan rad u stepenu svoje strucne spreme.

Poslodavac moze zakljuciti ugovor o radu s pripravnikom.

Pripravnicki staz ne moze biti kraci od sest mjeseci, odnosno duzi od jedne  godine, ako posebnim zakonom nije drugacije odredjeno.

Poslije isteka pripravnickog staza, pripravnik polaze strucni ispit.

Nacin strucnog osposobljavanja, duzina trajanja pripravnickog staza i nacin polaganja strucnog ispita ureduje se kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

Pripravnicki staz  se produzava u slucaju odsustva sa rada zbog privremene sprijecenosti za rad po propisima o zdravstvenoj zastiti i zdravstvanom osiguranju, porodiljskog odsustva i zbog odazivanja na poziv drzavnih ili vojnih organa.

Ugovor o radu  sa pripravnikom zakljucuje se na odredjeno vrijeme.

ZAKONI

Zakon o radu Zakon o državnim praznicima

Zakon o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima

Zakon o inspekciji rada

Zakon o mirnom resavanju sporova

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o zaposljavanju i ostvarivanju prava od nezaposlenosti

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o volonterskom radu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu

Zakon o zaštiti na radu Zakon o izmjenama i dopunama

Zakona o zaštiti na radu

Zakon o strucnom osposobljavanju  lica sa stecenim visokim obrazovanjem

Zakon o zabrani zlostavljanja na radu

Zakon o zdravstvenoj zaštiti clan 83 i 84

PRAVILNICI

Pravilnik o blizim uslovima duzini trajanja nacinu obavljanja pripravnickog staza polaganju strucnog ispita planu i programu prakticnog rada i obuke za pripravnike

Pravilnik o obrascu volonterske knjizice

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu volonterske knjizice

Pravilnik o nacinu i postupku vodenja evidencije o zakljucenim ugovorima o volonterskom radu

Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenog o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu

Pravilnik o pripremi za zaposljavanje

Izvodi iz zakona i pravilnika

ODLUKE

Odluka o djelatnostima za koje se mogu koristiti subvencije za zapošljavanje u biznis zonama

Odluka o radnom vremenu

Odluka o utvrdivanju minimalne zarade

Granski kolektivni ugovor

Izmjene i dopune Granski kolektivni ugovor 2010

Granski kolektivni ugovor za energetiku proizvodnju preradu i promet uglja naftnih derivata i gasa