facebook  twitter

Faze upravljanja karijerom

18 jul 2018
98665 puta

Planiranje karijere

Kada planirate karijeru, važno je da znate gdje želite da budete.

Ako planirate korake u vašoj karijeri, sigurno ćete stići tamo gdje želite da budete i stići ćete tamo ranije nego kada ne planirate. Blagovremeno planiranje karijere veoma je važno za ostvarivanje profesionalnih ciljeva i postizanje ličnog zadovoljstva.

Planiranje karijere uključuje sledeće faze:

1. Identifikovanje ličnih vrijednosti i potreba - Prvi korak koji treba da preduzmete jeste da preispitate sebe i razmislite o vještinama i sposobnostima koje posjedujete. Takođe, treba da razmislite i o vašim potrebama, o tome šta je ono što vi želite u profesionalnom smislu i kako ćete to postići.

2. Postavljanje ciljeva - Prema svojim potrebama možete postaviti ciljeve koje želite ostvariti u svojoj karijeri. Svakako da će se ciljevi koje sada postavite sebi vremenom promijeniti u skladu sa razvojem vaše karijere. Možete postavljati ciljeve po određenom redu, od opšteg ka posebnom, prema SMART metodi ili na bilo koji drugi način. Postavljanje ciljeva može biti korisno, jer mogu poslužiti kao smjernice za rad ili za to da posle određenog vremena procijenite dokle ste stigli u ostvarivanju ciljeva.

3. Donošenje odluka i definisanje ciljeva – odnosi se na set kako kratkoročnih, tako i dugoročnih odluka o tome šta želite da ostvarite u narednom periodu, odnosno kroz par godina. Jedno od preporučljivih pitanja u ovoj fazi koje menadžeri treba da postave sami sebi je - Gdje vidim sebe?

4. Analiza resursa i prepreka - Kao što treba da odredite svoje prednosti, znanja, vještine i sposobnosti koje posjedujete, potrebno je da uvidite i svoje nedostatke. Treba biti realan i dobro procijeniti koja su to znanja, vještine i sposobnosti koje vam nedostaju kako biste ostvarili svoje ciljeve. Takođe, treba imati u vidu i uticaj spoljašnjih faktora i mogućnosti koje vam okolina pruža.

5. Donošenje odluka - Nakon što razmislite o svojim prednostima i nedostacima, postavite ciljeve i analizirate sve mogućnosti koje imate, potrebno je da donesete odluku o daljim koracima. Odluke koje donosite nisu konačne i ukoliko imate nedoumice, možete se posavjetovati sa nekim.

Faze u karijeri

Od početka karijere ljudi mijenjaju svoje ciljeve, stavove i želje. Ljudi u različitom periodu života žele različite stvari u karijeri. Početak i trajanje karijere zavisi od prirode i složenosti zanimanja, trajanja obrazovnog procesa i pripreme za bavljenje svojom strukom i svojim zanimanjem.

1. Faza uspostavljanja karijere (18 do 25 godina) – faza ulaska u karijeru počinje ulaskom pojedinaca u organizaciju i prvim izborom posla. Riječ je o fazi uvođenja u posao, navikavanja na novu radnu sredinu i organizaciju, sticanje potrebnih znanja i vještina, upoznavanja svojih kolega. Istraživanja pokazuju da više od polovine novozaposlenih svoju karijeru ne započinje poslom koji su željeli, pa je zato fluktuacija radne snage najizraženija u ovoj fazi razvoja karijere.

2. Faza napredovanja u karijeri (počinje između 30. i 35. godine i traje do 40. ili 45. godine) – zaposleni je u ovoj fazi stabilizovao karijeru, opredijelio se za određeni posao, stekao potrebnu sigurnost i potpuno se osposobio za samostalan rad. U ovoj fazi posebna pažnja posvećuje se vrednovanju radnog doprinosa i sistemu napredovanja. Pri njenom kraju zaposleni tačno zna da li je na pravom putu ostvarenja svojih profesionalnih ciljeva ili nije. Pri kraju druge faze može se pojaviti kriza koja se vezuje za “sredinu karijere“, u kojoj su aktuelna intenzivna preispitivanja ostvarenih, tj. neostvarenih profesionalnih želja i ambicija.

3. Faza održavanja karijere (počinje između 40. i 45. godine i traje do 50. ili 55. godine života) - U njoj zaposleni ima stabilan, potvrđen i priznat položaj u organizaciji, provjerena znanja, potvrđene sposobnosti i nesporan doprinos. Iako se obično naziva fazom održavanja, u njoj se često odigravaju velike promjene u karijeri: može se nastaviti njen dalji rast, održavati postojeće stanje ili započeti period opadanja.
U njoj, a naročito na njenom početku, može doći i do preispitivanja životnog stila i životnih vrijednosti, posebno u slučaju neostvarivanja profesionalnih i životnih ciljeva i planova. Pojedinci se u tom periodu opredjeljuju za nove izazove i zadovoljstva, promjenu posla, promjenu bračnog druga itd.

4. Faza kasne karijere (počinje između 50. i 55. godine života i traje do penzionisanja) - naziva se još i faza povlačenja i opadanja aktivnosti. Sastoji se od dvije podfaze:

  • podfaze održavanja karijere
  • podfaze povlačenja i pripremanja za penziju


Iako je riječ o poslednjoj fazi u razvoju karijere, karakteriše je osjećaj ispunjenosti poslom i minulim radom. U njoj se stečeno znanje prenosi na mlađe kolege i koristi za razvoj organizacije, naročito u podfazi održavanja karijere. Drugu fazu karakteriše psihička i profesionalna priprema za odlazak u penziju. U njoj dolazi do smanjivanja radne aktivnosti, prenošenja dužnosti, ovlašćenja, znanja i iskustva na mlađe. U ovoj fazi ljudi se različito ponašaju i različito odnose prema onome što ih očekuje. Neki imaju osjećaj ispunjenosti poslom, dok za druge kraj karijere može da bude trauma, zbog čega bi organizacija trebalo da pripremi svoje zaposlene za prestanak rada.

Postavite ciljeve i analizirajte sve mogućnosti koje imate, potrebno je da donesete odluku o daljim koracima. Odluke koje donosite nisu konačne i ukoliko imate nedoumice, možete se posavjetovati sa nekim.

 

 Angažuj se!