facebook  twitter

Struktura

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je nevladina organizacija osnovana 1996. godine sa sjedištem u Podgorici.

ADP–Zid ima Skupštinu i Nezavisni odbor direktora, koji predstavljaju upravljačka tijela organizacije. Izvršna tijela organizacije su Izvršni direktor i Programski odbor. Broj zaposlenih u organizaciji zavisi od mogućnosti podrške programima i kreće se između 10 i 15. Veliki broj volontera u organizaciji aktivno učestvuje u projektnim aktivnostima organizacije, a vrlo često i sami inciraju neke od njih.

Nezavisni odbor direktora

Nezavisni odbor direktora osnovan je od strane Skupštine organizacije da u njeno ime, kao nezavisni upravni organ na volonterskoj osnovi usmjerava i kontroliše rad. Sastavljen je od uglednih predstavnika zajednice zainteresovanih za rad ADP – Zid-a. U cilju razvoja strategijskog plana, programa i projektnih aktivnosti organizacije, odbor tijesno sarađuje sa direktorom i zaposlenima u organizaciji. Odbor može uzeti aktivnu ulogu i u realizaciji pojedinih aktivnosti unutar projekata organizacije. Zbog efikasnijeg rada, Odbor može da kreira stalne i privremene komitete. Oni se sastaju po potrebi i saziva ih predsjednik komiteta.

Rad i funkcionisanje Odbora definisano je posebnim aktom koji je u skladu sa statutom organizacije.

Nezavisni odbor direktora, između ostaloga ima i sljedeće nadležnosti:

• Predlaže Skupštini prijedloge promjena Statuta organizacije i daje prijedlog promjene misije i svrhe organizacije;
• Predlaže Skupštini odluke o personalnim promjenama sastava Odbora;
• Obezbjeđuje efikasno organizaciono planiranje kroz učešće u procesu strateškog planiranja organizacije;
• Učestvuje u obezbjeđivanju odgovarajućih resursa za rad organizacije;
• Usvaja Godišnji izvještaj o radu i poslovanju organizacije;
• Radi na unapređivanju javnog ugleda organizacije učešćem u predstavljanju organizacije u javnosti;
• Stara se o obezbjeđivanju zakonskog i etičkog integriteta organizacije;
• Radi na regrutovanju i orjentisanju novih članova i vrši procjenu učinka Odbora.

ADP – Zid struktura:

Izvršna direktorka

Sanda Rakočević, sannda@zid.org.me

Zaposleni u 2022. godini

Igor Milošević, Program developer, igormiloseviczid@gmail.com
Tatjana Drobnjak, Finansije i administracija, finansijeadpzid@gmail.com
Milovan Krdžić, Administracija, adpzidfin@gmail.com
Božina Stešević, Koordinator projekata, politike@zid.org.me
Mirela Kalamperović, Koordinatorka projekata, adpzidvoc@gmail.com
Milena Šćepanović, Volonterski centar, adp.zid@gmail.com
Maja Lješnjak, Koordinatorka Savjetovališta, zid@t-com.me
Ana Bulatović, Programska asistentkinja, hosting.zid@gmail.com
Ana Marjanović, Programska asistentkinja, savjetovaliste@zid.org.me
Vukašin Rakočević, I2 space I2spacepg@gmail.com
Marijana Marjanović, Koordinatorka servisa za podršku korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva housingcenterzid@gmail.com
Jelena Pajković, Asistentkinja u servisu za podršku korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva adpzidstanovanje@gmail.com
Pero Todović, Projektni koordinator servisa za podršku malim i srednjim preduzećima
Lejla Hasanbegović, Projektna administratorka u servisu za podršku malim i srednjim preduzećima