facebook  twitter

O nama

25 jan 2014
50871 puta

Naša vizija je:

Društvo ravnopravnih i odgovornih građana okrenutih demokratiji, socijalnim vrijednostima i uravnoteženom razvoju zajednice.

Misija ADP - Zid je da:

Podstiče i jača ličnu odgovornost i aktivnu participaciju mladih, organizacija i ostalih aktera u društvu kreiranjem i primjenom politika kroz društveno odgovorne programe i razvoj servisa koji doprinose obnovi i razvoju socijalnog kapitala u zajednici i unaprijeđenju kvaliteta života građana i onih koji su u riziku od socijalnog isključenja. Istorijat organizacije Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (u daljem tekstu: ADP – Zid) je nevladina organizacija osnovana 1996.g. sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora.

ADP – Zid ima Skupštinu i nezavisni Odbor direktora koji su upravljačka tijela organizacije. Izvršna tijela organizacije su Izvršni direktor i Programski odbor. Broj zaposlenih u organizaciji zavisi od mogućnosti podrške programima i kreće se između 6 i 10. Veliki broj volontera u organizaciji aktivno učestvuje u projektnim akttivnostima organizacije, a vrlo često i sami inciraju neke od njih. ADP – Zid je započela svoj rad kao studentska organizacija zainteresovana za rješavanje problema studenata na Univerzitetu Crne Gore. Od tada organizacija se postepeno razvija istovremeno mijenjajući oblasti angažovanja. Sada je ADP – Zid jedna od najsnažnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Danas, iako su mladi u fokusu rada organizacije u vrlo bitnim programima, ADP – Zid kao jedna od najsnažnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori je razvio programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi ovi programi zasnovani su na principima nediskriminacije, doživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana, naročito mladih.

 

Programske oblasti

Danas ADP – Zid radi na različitim vrstama projekata i aktivnosti u okviru sljedećih programa:

 1. Program socijalnih politika i zagovaranja

  • za promjene koje utiču na socijalnu isključenost (ekonomska, kulturna, politička, prostorna)
  • Politika zapošljavanja sa posebnim osvrtom na zapošljavanje mladih
  • Politika stanovanja
  • Socijalna prava i humana bezbjednost građana
  • Pozivanje na odgovornost lokanlih institucija

 2. Program pozitivnih društvenih promjena u zajednici

  • Servisi u zajednici
  • Nacionalni Volonterski servis za podsticanje razvoja volontiranja;
  • Politika volontiranja i vrednovanje voloterskog rada; volontiranje u funkciji promjena
  • Razvoj i profilisanje održivih servisa drugim organizacijama i lokalnim upravama
  • Servisi koji proističu iz testiranja politika
  • Programi koji doprinose održivosti ADP-Zid-a (habovi, kokreativni prostori, Centar za zajednicu – community centre Jusovača, socijalno preduzeće)
  • CSR - Društveno odgovorno poslovanje kompanija
  • Service learning i odgovornost fakulteta u zajednici

 3. Inicijative građana i mladih u zajednici

  • Kontakt tačka EU programa ERASMUS +
  • Loklani volonterski centar LVC – rad i angažman volontera u zajednici
  • Let’s do it akcije
  • Podsticanje socijalnog angažmana u zajednici –inicijative građana u funkciji promjena, podsticanju solidarnosti i razvoju socijalnog kapitala
  • Samostalna inicijativa volontera

 4. Psihosocijalni programi

  • Savjetovalište za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja i članovima njihovih porodica
  • Podrška za pomoć od svih oblika nehemijske zavisnosti
  • Buddy servis
  • Psihosocijalna podrška grupama u riziku od socijalnog isključenja (dugoročno nezaposleni, resocijalizacija, prevencija nasilja, djeca sa probolemima u ponašanju, mladi u riziku od siromaštva....)

 

Postojeći projekti

Human Security/ Socijalno stanovanje-mreža

Zapošljavanje mladih

Volonterski kampovi

Nacionalni Volonterski Centar

Lokalni volonterski centar

Let's do it!

Kontakt tačka za “Erasmus+, Mladi u akciji”

Servis za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja i članovima njihovih porodica

 

Networking

Članstvo u međunarodnim i regionalnim mrežama i platformama:

 • YOU SEE!
 • Platforma za socijalne inovacije u zapošljavanju mladih
 • hCA network
 • Omladinska mreža jugoistočne Evrope – SEEYN
 • YeU
 • Alliance
 • SCI
 • IAVE
 • Net-AGE
 • UNITED

 

Učešće u Crnoj Gori:

 • Otvorena platforma
 • IRIS network – mreža servisnih organizacija u Crnoj Gori
 • Mreža za društvenu odgovornost